KVKK

KVKK AydınlaTMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVK)

Değerli müşterilerimiz ve çalışanlarımız,
Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz.
Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile Açık Rıza Metnine ve KVK Başvuru Formuna aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.

1. Tİcarİ Elektronik İletİ Gönderİlmesine ve Bu Kapsamda Kİşİsel Verİlerİn İşlenmesİne İlİşkİn Aydınlatma Metnİ

İşbu doküman; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(“KVK Kanunu”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“İYS”) uyarınca tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine ve bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. H3GENYazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“H3GEN” veya “Şirket”), H3GEN müşterilerine ve potansiyel müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, teknik destek ve eğitim süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerine yönelik özel imkanlarının duyurulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı çalışmalarının yönetilmesi gibi amaçlarla kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi ve pazarlama bilgilerinizi işleyebilmektedir. Bu kapsamda aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan amaç, yöntem ve sürelerle, gerektiğinde aktarılmak suretiyle kişisel verileriniz H3GEN tarafından işlenmekte ve saklanmaktadır. Bu noktada başta potansiyel müşterileri yönünden olmak üzere H3GEN, yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızasına ihtiyaç̧ duyabilmektedir. Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine ve bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aşağıdaki metni incelemeniz sonrasında H3GEN tarafından kişisel verileriniz kullanılarak gönderilen ticari elektronik ileti alıp almamayı veya ticari elektronik iletişimi kabul edip etmediğiniz hususunda H3GEN’e geri bildirim yapmanızı talep ediyoruz.

a.       Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız
Kişisel verileriniz amaçla bağlılık ilkesi uyarınca sınırlı, ölçülü, belirli, açık ve meşru amaçlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenmektedir. Ayrıca H3GEN, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması için gerekli özeni göstermektedir. Bu bağlamda kişisel verileriniz yukarıda anlatılan imkanlarının duyurulması, eğitim, teknik destek, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı çalışmalarının yönetilmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir.
a.       Kişisel Verilerinizin Aktarılması  
Başta iletişim bilgileri olmak üzere kişisel verileriniz, işin yürütülmesinin sağlanması amacı ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde hizmet aldığımız tedarikçiler ve iş ortaklarıyla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle hukuki yükümlülüklerin yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

b.      Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi  
KVKK Kanunu 5 inci maddesi 1inci fıkrasında belirtilen açık rızasınız bulunması ve KVK Kanunu 5 inci maddesi 2 nci fıkrası d bendinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak H3GEN,kişisel verilerinizi elektronik posta, telefon, SMS ve diğer cihazlar dahil olmak üzere fiziki ve elektronik ortamlar üzerinden yukarıda belirtilen amaçların en pratik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla toplamaktadır.

a.       Kişisel Verilerinizin Saklanması  Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. KVK Kanunu 5inci maddesi 2 nci fıkrası ç bendinde şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi kapsamında H3GEN, iş ortakları ve tedarikçiler, ticari elektronik ileti almayı veya ticari elektronik iletişimi reddetmeniz durumunda, kişisel verilerinizi ret tarihinden itibaren daha uzun sürelerce saklanmasını gerektiren bir sebebin olmaması halinde 3 (üç) yıl boyunca saklayabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal saklama süresi bulunmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması hallerinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

b.      Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız  
Kişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11 inci maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:
·        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
·        Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·        6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme  
Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda bulunan “Başvuru Formu”nu doldurarak iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bulunması zorunlu hususlara yer vererek, yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan H3GEN’e daha önce bildirilen ve H3GEN’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle H3GEN’eiletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

2. Tİcarİ Elektronİk İletİ Gönderİlmesİne İlİşkİn Açık Rıza Metnİ

Açık rızanız kapsamında, H3GEN’in sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, teknik destek ve eğitim süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlere yönelik size özel imkanların tarafınıza sunulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmektedir. Ayrıca iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş sözleşmesinin gerektirmesi halinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışındaki hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalarla paylaşılabilmektedir.

3. Tİcarİ Elektronİk İletİ Onayı  

İşbu metin; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(“KVK Kanunu”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“İYS”) kapsamında H3GEN Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi(“H3GEN” veya “Şirket”) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon ve teknik destek/ eğitim süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir. Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki “Aydınlatma ve Açık Rıza Metni”ni ve işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda aşağıda tercih ettiğim kanallarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve onay veriyorum.